Aktietilbagekøbsprogram på DKK 200 mio. igangsættes

September 25, 2020 at 9:23 AM CEST

SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2020 –  25. SEPTEMBER 2020

Bestyrelsen i Royal Unibrew A/S har besluttet at igangsætte et tilbagekøb af egne aktier for maksimalt DKK 200 mio.

Formål
Formålet med tilbagekøbet af aktier er at tilpasse kapitalstrukturen i Royal Unibrew A/S. Bestyrelsen forventer at indstille til den ordinære generalforsamling i 2021, at de tilbagekøbte aktier annulleres.

Bemyndigelse
Aktietilbagekøbsprogrammet iværksættes inden for den bemyndigelse, som bestyrelsen fik på selskabets generalforsamling den 15. april 2020. Selskabet vil herefter kunne erhverve egne aktier på op til 10 % af den samlede aktiekapital på bemyndigelsestidspunktet, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 10 % af aktiekapitalen. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug og i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 ("Safe Harbour"-reglerne).

Aktietilbagekøbsprogrammet
Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at blive gennemført i perioden fra 25. september og frem til 30. december 2020.

Det samlede aktietilbagekøb i perioden vil maksimalt andrage en kursværdi på DKK 200 mio. Baseret på aktiekursen 24. september 2020 vil det svare til ca. 0,312 mio. stk. aktier à DKK 2 til en samlet nominel værdi på DKK 0,624 mio. svarende til ca. 0,63 % af aktiekapitalen. Royal Unibrew har indgået aftale med Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige, som Lead Manager forestår tilbagekøbet på vegne af Royal Unibrew. Skandinaviska Enskilda Banken vil træffe alle handelsbeslutninger uafhængig af og uden involvering fra Royal Unibrew. På hver børsdag vil der maksimalt blive købt aktier svarende til 25 % af den daglige gennemsnitsmængde, der er blevet handlet i de tyve handelsdage, der går forud for købstidspunktet.

Der vil ikke under tilbagekøbsprogrammet blive købt aktier til en højere kurs end den højeste af følgende to kurser:

  • kursen på den sidste uafhængige handel og
  • det højeste foreliggende uafhængige tilbud på Nasdaq Copenhagen A/S.

Royal Unibrew er berettiget til at standse aktietilbagekøbsprogrammet i tilfælde af væsentlige ændringer i selskabets forhold eller i markedet. I tilfælde af, at programmet standses, vil Royal Unibrew oplyse om dette i en selskabsmeddelelse, og Skandinaviska Enskilda Banken vil ophøre med at tilbagekøbe aktier i markedet.

Royal Unibrew vil ugentligt i en selvstændig selskabsmeddelelse oplyse om antallet af tilbagekøbte aktier og værdien heraf i en detaljeret og sammenfattet form.

Yderligere oplysninger vedr. denne meddelelse:
CFO Lars Vestergaard, tlf. (+45) 30 93 18 08
www.royalunibrew.com

 

 

Vedhæftet fil