Ordinær generalforsamling 2020

April 15, 2020 at 6:00 PM CEST

SELSKABSMEDDELELSE NR. 21/2020 – 15. APRIL 2020

Royal Unibrew A/S afholdt onsdag, den 15. april 2020, kl. 17.00 ordinær generalforsamling hos Royal Unibrew A/S, Faxe Allé 1, 4640 Faxe.

1.         Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

            Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

2.         Forelæggelse af revideret årsrapport for 2019 til godkendelse

            Selskabets årsrapport for 2019 blev godkendt af generalforsamlingen.

3.         Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion

            Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion.

4.         Forslag til fordeling af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse

            Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at afvige fra den forventede udbetaling af udbytte som ellers meddelt i selskabets årsrapport for 2019, idet bestyrelsen foreslår ikke at udbetale udbytte. Bestyrelsens  forslag var begrundet i den generelle usikkerhed i markederne som følge af COVID-19-pandemien. Når bestyrelsen får mulighed for at evaluere COVID-19-pandemiens konsekvenser for selskabets forretning og finansielle situation, vil bestyrelsen overveje eventuel udbetaling af udbytte inden selskabets næste ordinære generalforsamling.

5.         Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2020
            
             Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at grundhonoraret til bestyrelsen for 2020 forbliver uændret. Grundhonoraret vil således udgøre 380.000 kr. pr. bestyrelsesmedlem (”Grundhonoraret”). Bestyrelsens formand modtager 3 gange Grundhonoraret (inkl. Grundhonorar), og næstformanden modtager fortsat 1¾ gange Grundhonoraret (inkl. Grundhonorar) for deres udvidede bestyrelsesopgaver og pligter.

             Bestyrelsen har etableret et Nominerings- og et Vederlagsudvalg samt et Revisionsudvalg. Bestyrelsesmedlemmer, der er medlem af disse udvalg, modtager et yderligere årligt fast vederlag svarende til 33 % af Grundhonoraret pr. udvalg, og udvalgsformænd modtager et årligt fast vederlag svarende til 50 % af Grundhonoraret pr. formandspost for deres udvidede udvalgsopgaver og pligter.

             I tillæg til ovennævnte honorarer til bestyrelsens medlemmer betaler selskabet udlæg, herunder rejse- og transportomkostninger, der er forbundet med arbejdet i bestyrelsen, og selskabet kan tillige betale udenlandske sociale afgifter og tilsvarende afgifter indenfor EU, der opkræves af udenlandske myndigheder i relation til bestyrelsesmedlemmernes honorarer.
            
6.         Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

6.1       Kapitalnedsættelse – annullation af egne aktier
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt 1.500.000 kr. fra nominelt 100.200.000 kr. til nominelt 98.700.000 kr. ved annullering af 750.000 styk egne aktier à nominelt 2 kr. pr. styk.

På denne baggrund får selskabets vedtægter § 4 følgende formulering, som vil have virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse:

”Selskabets aktiekapital udgør kr. 98.700.000, fordelt på aktier à kr. 2,00 eller multipla heraf.”

6.2     Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier svarende til maksimalt 10 pct. af selskabskapitalen på bemyndigelsestidspunktet, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 10 pct. af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 pct. fra den officielle kurs noteret på Nasdaq Copenhagen på erhvervelsestidspunktet.

6.3     Ændring af vedtægternes § 5
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at ændre vedtægternes § 5 således, at “VP Investor Services, CVR-nr. 30 20 11 83” erstattes med “VP Securities A/S, CVR-nr. 21 59 93 36”.

På denne baggrund får selskabets vedtægter § 5, første afsnit, følgende formulering:

”Aktierne er omsætningspapirer. Aktierne udstedes som navneaktier. Ejerbogsfører er VP Securities A/S, CVR-nr. 21 59 93 36.”

6.4     Ændring af vedtægternes § 13
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at ændre vedtægternes § 13 således, at der på dagsordenen for den ordinære generalforsamling i vedtægternes § 13 tilføjes et nyt pkt. 4 vedrørende godkendelse af vederlagsrapport.

På denne baggrund tilføjes pkt. 4 til vedtægternes § 13:

”4.               Forelæggelse af vederlagsrapport til godkendelse.”

6.5       Godkendelse af vederlagspolitik 
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at opdatere selskabets vederlagspolitik.

6.6       Bemyndigelse til udbetaling af ekstraordinært udbytte
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udlodde eventuelt ekstraordinært udbytte på maksimalt kr. 12,20 pr. aktie til selskabets aktionærer, jf. selskabslovens § 192, stk. 2. Bemyndigelsen vil være i kraft frem til selskabets næste ordinære generalforsamling.

7.     Valg af medlemmer til bestyrelsen
             
        Generalforsamlingen genvalgte:

 • Walther Thygesen
 • Jais Valeur
 • Floris van Woerkom
 • Christian Sagild
 • Catharina Stackelberg-Hammarén
 • Heidi Kleinbach-Sauter
   

8.      Valg af statsautoriseret revisor

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at vælge KPMG P/S som selskabets revisor.

********

Efter den ordinære generalforsamling besluttede bestyrelsen at konstituere sig således:

 • Walther Thygesen som formand og
 • Jais Valeur som næstformand.

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

 • Walther Thygesen (formand)                           
 • Jais Valeur (næstformand)
 • Floris van Woerkom
 • Christian Sagild
 • Catharina Stackelberg-Hammarén
 • Heidi Kleinbach-Sauter
 • Martin Alsø (medarbejdervalgt)
 • Claus Kærgaard (medarbejdervalgt)
 • Einar Esbensen Nielsen (medarbejdervalgt)

Nominerings- og Vederlagskomiteen:

 • Walther Thygesen (formand)                           
 • Jais Valeur

Revisionskomiteen:

 • Floris van Woerkom (formand)
 • Christian Sagild

Med venlig hilsen
Royal Unibrew A/S

Bestyrelsen


Vedhæftet fil